Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

SOUHLAS S NAŠIMI PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek //www.webtrader.cz/ (dále jen „Portál“) je [Martin Krpenský] se sídlem [Vrbětice 133], IČ: [03561488], neplátce DPH, který je v souladu s právním řádem České republiky podnikatelem.

Jsme („Společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“). IČO je 03561488.

Provozujeme webové stránky https://webtrader.cz (dále jen „stránky“), jakož i veškeré další související produkty a služby, které odkazují na tyto právní podmínky nebo na ně odkazují (dále jen „právní podmínky“) (společně dále jen „služby“).

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese tuttinho6@gmail.com.

Tyto právní podmínky představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně, nebo jménem subjektu (dále jen „vy“), a Martinem Krpenským, týkající se vašeho přístupu ke službám a jejich používání. Souhlasíte s tím, že přístupem ke Službám jste si přečetli všechny tyto Právní podmínky, porozuměli jste jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI, JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO SLUŽBY POUŽÍVAT A MUSÍTE JE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny ve službách, jsou tímto výslovně začleněny do těchto podmínek formou odkazu. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení tyto právní podmínky čas od času měnit nebo upravovat. Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto právních podmínek a vy se vzdáváte práva na konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Je vaší odpovědností tyto Právní podmínky pravidelně kontrolovat, abyste byli o aktualizacích informováni. Změny v revidovaných právních podmínkách se na vás budou vztahovat a bude se mít za to, že jste se s nimi seznámili a že jste je přijali, pokud budete pokračovat v používání Služeb po datu zveřejnění takových revidovaných právních podmínek.

Služby jsou určeny pro uživatele starší 18 let. Osobám mladším 18 let není dovoleno Služby používat ani se v nich registrovat.

1. NAŠE SLUŽBY

Informace poskytované při používání Služeb nejsou určeny k šíření nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás v takové jurisdikci nebo zemi vystavilo povinnosti registrace. Osoby, které se rozhodnou přistupovat ke Službám z jiných míst, tak proto činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v jakém rozsahu se na ně místní zákony vztahují.

2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Naše duševní vlastnictví

Náš Obsah a Značky jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách (a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži) a smlouvami ve Spojených státech a po celém světě.

Obsah a Značky jsou poskytovány ve Službách nebo jejich prostřednictvím „TAK, JAK JSOU“, pouze pro vaše osobní, nekomerční použití nebo pro interní obchodní účely.

Vaše používání našich Služeb

Za předpokladu, že dodržujete tyto právní podmínky, včetně níže uvedené části „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“, vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci na:
přístup ke službám; a
stahovat nebo tisknout kopie jakékoli části obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup.
výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití nebo interní obchodní účely.

S výjimkou případů uvedených v této části nebo jinde v našich právních podmínkách nesmí být žádná část Služeb ani žádný Obsah nebo Značky kopírovány, reprodukovány, sdružovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně vystavovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Pokud si přejete využít Služby, Obsah nebo Značky jinak, než jak je uvedeno v této části nebo jinde v našich právních podmínkách, adresujte svůj požadavek na adresu: tuttinho6@gmail.com. Pokud vám někdy udělíme povolení zveřejnit, reprodukovat nebo veřejně vystavit jakoukoli část našich Služeb nebo Obsahu, musíte nás označit jako vlastníky nebo poskytovatele licence na Služby, Obsah nebo Značky a zajistit, aby se při zveřejňování, reprodukci nebo vystavování našeho Obsahu objevilo nebo bylo viditelné jakékoli upozornění na autorská práva nebo vlastnická práva.

Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke službám, obsahu a značkám.

Jakékoli porušení těchto práv duševního vlastnictví bude představovat podstatné porušení našich právních podmínek a vaše právo používat naše Služby bude okamžitě ukončeno.

Vaše příspěvky

Před použitím našich Služeb si prosím pečlivě prostudujte tuto část a část „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“, abyste porozuměli (a) právům, která nám dáváte, a (b) povinnostem, které máte, když zveřejníte nebo nahrajete jakýkoli obsah prostřednictvím Služeb.

Příspěvky: Přímým zasláním jakéhokoli dotazu, komentáře, návrhu, nápadu, zpětné vazby nebo jiných informací o Službách („Příspěvky“) souhlasíte s tím, že na nás převádíte veškerá práva duševního vlastnictví k takovým Příspěvkům. Souhlasíte s tím, že toto Podání budeme vlastnit a budeme oprávněni k jeho neomezenému použití a šíření za jakýmkoli zákonným účelem, komerčním i jiným, bez uznání nebo náhrady pro vás.

Jste odpovědní za to, co zveřejníte nebo nahrajete: Odesláním příspěvků prostřednictvím kterékoli části Služeb: potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s našimi „ZAKÁZANÝMI ČINNOSTMI“ a nebudete prostřednictvím Služeb zveřejňovat, odesílat, publikovat, nahrávat ani přenášet žádné Příspěvky, které jsou nezákonné, obtěžující, nenávistné, škodlivé, hanlivé, obscénní, šikanující, urážlivé, diskriminační, ohrožující jakoukoli osobu nebo skupinu, sexuálně explicitní, nepravdivé, nepřesné, klamavé nebo zavádějící; v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů se vzdát veškerých morálních práv k jakémukoli takovému Příspěvku; zaručujete, že všechny takové příspěvky jsou vaše originální nebo že máte potřebná práva a licence k jejich zaslání a že jste plně oprávněni nám poskytnout výše uvedená práva ve vztahu k vašim příspěvkům; a zaručujete a prohlašujete, že vaše příspěvky nepředstavují důvěrné informace. Za své Příspěvky nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré ztráty, které nám mohou vzniknout v důsledku vašeho porušení (a) tohoto oddílu, (b) práv duševního vlastnictví třetí strany nebo (c) platných právních předpisů.

3. REPREZENTACE UŽIVATELŮ

Používáním služeb prohlašujete a zaručujete, že: (1) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto právních podmínek; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (3) nebudete přistupovat ke službám prostřednictvím automatizovaných nebo nelidských prostředků, ať už prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete používat služby k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (5) vaše používání služeb nebude v rozporu s platnými zákony nebo předpisy.

Pokud poskytnete jakékoli nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Služeb (nebo jakékoli jejich části).

4. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Ke Službám nesmíte přistupovat ani je používat k jiným účelům, než ke kterým jsme Služby zpřístupnili. Služby nelze používat v souvislosti s jakýmikoli komerčními aktivitami, s výjimkou těch, které jsou námi výslovně podpořeny nebo schváleny.

Jako uživatel Služeb se zavazujete, že nebudete:
Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Služeb za účelem vytvoření nebo sestavení, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného souhlasu.
Podvádět, klamat nebo uvádět v omyl nás i ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
Obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Služeb, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Služeb a/nebo Obsahu v nich obsaženého.
Znevažovat, špinit nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo Služby.
Používat jakékoli informace získané ze Služeb za účelem obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
Nevhodně využívat naše služby podpory nebo podávat falešná hlášení o zneužití nebo nevhodném chování.
Používat Služby způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.
Neoprávněně vytvářet rámce nebo odkazy na Služby.
Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a rozesílání spamu (nepřetržité zasílání opakujícího se textu), který narušuje nerušené používání a využívání Služeb jakoukoli stranou nebo upravuje, poškozuje, narušuje, mění nebo narušuje používání, vlastnosti, funkce, provoz nebo údržbu Služeb.
Zapojovat se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí jakýchkoli nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
Odstranit z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva.
Pokoušet se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele.
Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných grafických výměnných formátů („gifů“), pixelů 1×1, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního sběru“ nebo „pcms“).
narušovat, rušit nebo nepřiměřeně zatěžovat Služby nebo sítě či služby připojené ke Službám.
Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat některému z našich zaměstnanců nebo zástupců, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Služeb.
Pokoušet se obejít jakákoli opatření Služeb, která mají zabránit nebo omezit přístup ke Službám nebo jakékoli jejich části.
Kopírovat nebo upravovat software Služeb, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
S výjimkou případů povolených platnými právními předpisy dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software, který je součástí Služeb nebo je jakýmkoli způsobem jejich součástí.
S výjimkou případů, které mohou být výsledkem standardního použití vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli pavouka, robota, podvodného nástroje, škrabáku nebo offline čtečky, který přistupuje ke službám, nebo používat či spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software.
Využívat nákupního agenta nebo zprostředkovatele nákupu pro nákupy v rámci Služeb.
Provádět jakékoli neoprávněné využívání Služeb, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnými záminkami.
Používat Služby v rámci snahy konkurovat nám nebo jinak využívat Služby a/nebo obsah k jakémukoli úsilí o získání příjmů nebo komerčnímu podnikání.

5. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELI

Služby nenabízejí uživatelům možnost odesílat nebo zveřejňovat obsah. Můžeme vám poskytnout možnost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, předvádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály pro nás nebo ve Službách, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací či jiných materiálů (dále jen „Příspěvky“). Příspěvky mohou být zobrazeny ostatními uživateli Služeb a prostřednictvím webových stránek třetích stran. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakýkoli Příspěvek, prohlašujete a zaručujete, že:
Vytvoření, distribuce, přenos, veřejné vystavení nebo předvedení a zpřístupnění, stahování nebo kopírování vašich Příspěvků neporušuje a nebude porušovat vlastnická práva, mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo morální práva třetích stran.
Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, uvolnění a povolení k používání a k oprávnění nás, Služeb a ostatních uživatelů Služeb používat vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem, který předpokládají Služby a tyto Právní podmínky.
Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo povolení každé identifikovatelné fyzické osoby ve vašich Příspěvcích k použití jména nebo podobizny každé takové identifikovatelné fyzické osoby, abyste umožnili zařazení a použití vašich Příspěvků jakýmkoli způsobem uvažovaným Službami a těmito Právními podmínkami.
Vaše Příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.
Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo nepovolenou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem, hromadnými zásilkami ani jinými formami nabádání.
Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascivní, oplzlé, násilné, obtěžující, pomlouvačné, hanlivé nebo jinak závadné (podle našeho uvážení).
Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
Vaše Příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto pojmů) jiné osobě a k propagaci násilí vůči konkrétní osobě nebo skupině osob.
Vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení nebo předpis.
Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
Vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon týkající se dětské pornografie nebo jinak určený k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.
Vaše Příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře, které by souvisely s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým postižením.
Vaše Příspěvky jinak neporušují žádné ustanovení těchto právních podmínek ani žádný platný zákon či nařízení, ani neodkazují na materiál, který je v rozporu s těmito podmínkami.
Jakékoli používání Služeb v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Právní podmínky a může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Služeb.

6. LICENCE K PŘÍSPĚVKŮM

Vy a služby souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat k jakýmkoli informacím a osobním údajům, které nám poskytnete, a k vašim volbám (včetně nastavení), ukládat je, zpracovávat a používat.

Odesláním návrhů nebo jiné zpětné vazby týkající se Služeb souhlasíte s tím, že takovou zpětnou vazbu můžeme použít a sdílet za jakýmkoli účelem, aniž bychom vám za to poskytli náhradu.

Na vaše příspěvky si neosobujeme žádné vlastnické právo. Vy si ponecháváte plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti Služeb. Za své Příspěvky do Služeb nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavujete veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků vůči nám v souvislosti s vašimi Příspěvky.

7. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Služby mohou obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím Stránek zaslány) odkazy na jiné webové stránky („webové stránky třetích stran“), jakož i články, fotografie, texty, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky, které patří třetím stranám nebo pocházejí od třetích stran („obsah třetích stran“). Tyto Webové stránky třetích stran a Obsah třetích stran nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme odpovědní za žádné Webové stránky třetích stran, ke kterým je přístup prostřednictvím Služeb, ani za žádný Obsah třetích stran zveřejněný, dostupný nebo nainstalovaný prostřednictvím Služeb, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných zásad obsažených na Webových stránkách třetích stran nebo v Obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení používání či instalace jakýchkoli Webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli Obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit Služby a vstoupit na Webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli Obsah třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí a měli byste si být vědomi, že tyto Právní podmínky již nejsou závazné. Měli byste se seznámit s platnými podmínkami a zásadami, včetně zásad ochrany osobních údajů a shromažďování dat, všech webových stránek, na které přejdete ze Služeb nebo které se týkají aplikací, které používáte nebo instalujete ze Služeb. Veškeré nákupy, které uskutečníte prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou probíhat prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a my neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými nákupy, které jsou výhradně záležitostí mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že neschvalujeme produkty nebo služby nabízené na Webových stránkách třetích stran, a budete nás činit bezúhonnými v případě jakékoli škody způsobené nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás zbavujete viny za jakékoli ztráty, které utrpíte, nebo škody, které vám vzniknou v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran.

8. REKLAMA

Inzerentům umožňujeme zobrazovat jejich reklamy a další informace v určitých oblastech Služeb, jako jsou reklamy v postranním panelu nebo reklamní bannery. Pouze poskytujeme prostor pro umístění takových reklam a s inzerenty nemáme žádný jiný vztah.

9. SPRÁVA SLUŽEB

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat služby, zda nedochází k porušování těchto právních podmínek; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho vlastního uvážení porušuje zákon nebo tyto právní podmínky, mimo jiné včetně nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v technologicky proveditelném rozsahu) jakýkoli váš příspěvek nebo jeho část; (4) dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze Služeb nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy; a (5) jinak spravovat Služby způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Služeb.

10. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

Tyto právní podmínky zůstávají v platnosti a účinnosti po dobu, kdy používáte Služby. BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNEK SI VYHRAZUJEME PRÁVO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODEPŘÍT PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ ZABLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES), A TO JAKÉKOLI OSOBĚ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, MIMO JINÉ VČETNĚ PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO DOHODY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNKÁCH NEBO JAKÉHOKOLI PLATNÉHO ZÁKONA NEBO NAŘÍZENÍ. MŮŽEME KDYKOLI A BEZ VAROVÁNÍ UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO ÚČAST NA NICH NEBO VYMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘEJNILI, A TO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat se a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních žalob.

11. ZMĚNY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah služeb podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Nejsme však povinni aktualizovat žádné informace v našich Službách. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení poskytování Služeb neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

Nemůžeme zaručit, že Služby budou vždy dostupné. Může dojít k hardwarovým, softwarovým nebo jiným problémům nebo k nutnosti provést údržbu související se Službami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo Služby kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit, aniž bychom vás o tom informovali. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené nemožností přístupu ke Službám nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení poskytování Služeb. Žádné ustanovení těchto právních podmínek nás nezavazuje k údržbě a podpoře Služeb ani k poskytování jakýchkoli oprav, aktualizací nebo verzí v souvislosti s nimi.

12. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto právní podmínky se řídí a vykládají podle českého práva a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Pokud je vaše obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitel, máte navíc ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení právních předpisů v zemi vašeho bydliště. Martin Krpenský i vy souhlasíte s tím, že se podřizujete nevýlučné soudní pravomoci soudů na __________, což znamená, že se můžete domáhat ochrany svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito právními podmínkami v České republice nebo v zemi EU, ve které máte bydliště.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ

Souhlasíte s tím, že veškeré spory týkající se těchto Právních podmínek nebo právního vztahu založeného těmito Právními podmínkami neodvolatelně podřizujete jurisdikci soudů __________. Martin Krpenský si rovněž vyhrazuje právo podat žalobu ve věci samé k soudu státu, ve kterém máte bydliště, nebo, pokud jste tyto Právní podmínky uzavřeli v rámci své podnikatelské činnosti, státu, ve kterém máte hlavní sídlo.

14. OPRAVY

Ve Službách se mohou vyskytovat informace, které obsahují tiskové chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace ve Službách bez předchozího upozornění.

15. ZŘEKNUTÍ SE POVINNOSTÍ

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU A JAK JSOU K DISPOZICI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAT NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI A JEJICH POUŽÍVÁNÍM, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽEB ANI OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH APLIKACÍ, NA KTERÉ JSOU SLUŽBY PROPOJENY, A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO K VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM NA NICH ULOŽENÝM NEBO JEJICH POUŽITÍ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DO SLUŽEB NEBO ZE SLUŽEB, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ ÚTOKY, KTERÉ MOHOU BÝT DO SLUŽEB NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PŘENESENY TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU A MATERIÁLECH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ VEDOU HYPERTEXTOVÉ ODKAZY, ANI ZA ŽÁDNOU WEBOVOU STRÁNKU NEBO MOBILNÍ APLIKACI UVEDENOU V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ, A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAK NEODPOVÍDÁME ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ.

16. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, UŠLÝCH PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI.

17. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných představitelů, zástupců, partnerů a zaměstnanců, budete bránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, škodu, odpovědnost, nárok nebo požadavek, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, vznesený jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo v důsledku: (1) používání Služeb; (2) porušení těchto právních podmínek; (3) porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto právních podmínkách; (4) porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví; nebo (5) jakéhokoli zjevného škodlivého jednání vůči jinému uživateli Služeb, se kterým jste se prostřednictvím Služeb spojili. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo převzít na vaše náklady výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a vy souhlasíte, že budete na své náklady spolupracovat při obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o každém takovém nároku, žalobě nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.

18. ÚDAJE UŽIVATELE

Budeme uchovávat určité údaje, které předáte Službám, za účelem řízení výkonu Služeb, jakož i údaje týkající se vašeho používání Služeb. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, za všechna data, která přenášíte nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Služeb, nesete výhradní odpovědnost vy. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu vůči nám, které by z takové ztráty nebo poškození takových dat vyplývalo.

19. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva Služeb, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a Služeb, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH, KTERÉ JSME ZAHÁJILI NEBO DOKONČILI MY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení či uchovávání neelektronických záznamů, nebo plateb či poskytování úvěrů jinými než elektronickými prostředky.

20. RŮZNÉ

Tyto právní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla námi zveřejněné ve Službách nebo v souvislosti se Službami představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto právních podmínek, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali. Tyto Právní podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit jakákoli nebo všechna naše práva a povinnosti jiným osobám. Neneseme odpovědnost za ztráty, škody, zpoždění nebo nečinnost způsobené příčinou, kterou nemůžeme ovlivnit. Pokud je některé ustanovení nebo část ustanovení těchto právních podmínek označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení nebo jeho část považováno za oddělitelné od těchto právních podmínek a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká v důsledku těchto Právních podmínek nebo používání Služeb žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého poměru nebo zprostředkování. Souhlasíte s tím, že tyto Právní podmínky nebudou vykládány v náš neprospěch z důvodu jejich vypracování. Tímto se vzdáváte veškerých obranných námitek, které můžete mít na základě elektronické podoby těchto Právních podmínek a nedostatku podpisu stran těchto Právních podmínek.

21. KONTAKTUJTE NÁS

Za účelem vyřešení stížnosti týkající se Služeb nebo získání dalších informací ohledně používání Služeb nás prosím kontaktujte na adrese:

tuttinho6@gmail.com
Poslední aktualizace 05. března 2023